Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Υποθέσεις

Προστασία μητρότητας – έγκυος

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2125/2014

 

Αντικείμενο υπόθεσης:

Σύμβαση εργασίας – Άκυρη καταγγελία – Προστασία Μητρότητας – Έγκυος

Σύντομο Ιστορικό:

Εργαζόμενη που απασχολούταν ως υπάλληλος τουριστικού γραφείου σε εταιρεία που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να τη συνδράμουμε, ώστε να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της. Πλέον συγκεκριμένα, η εργοδότρια εταιρεία προέβη στην απόλυση της ανωτέρω για λόγους εκδίκησης και εχθρότητας, την περίοδο μάλιστα που η ίδια βρισκόταν σε περίοδο προχωρημένης κυήσεως. Στο πλαίσιο αυτό ασκήσαμε σε βάρος της εργοδότριας εταιρείας αγωγή με την οποία αιτούμασταν: α) να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της, ως μηδέποτε γενόμενη. β) να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα  λόγω ακυρότητας της καταγγελίας μισθούς υπερημερίας εκ ποσού 8.501,00 ευρώ. γ) Το ποσόν των 10.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο, από την επίδοση της αγωγής στην καθ΄ης, έως και την ολοσχερή εξόφληση. δ) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η καθ΄ης στην δικαστική μας δαπάνη.

Διατακτικό Απόφασης:

Το Δικαστήριο με την εν θέματι απόφασή του έκανε δεκτή την αγωγή εν μέρει την αγωγή, αναγνωρίζοντας την ακυρότητα τα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της. Παράλληλα, επιδίκασε στην ενάγουσα- εργαζόμενη το ποσόν των 8.501,00 ευρώ με τους νόμιμους τόκους. Το Δικαστήριο υιοθετώντας πλήρως την επιχειρηματολογία μας, απέρριψε τον ισχυρισμό της εργοδότριας – εταιρείας περί  ύπαρξης σπουδαίου λόγου, ο οποίος να δικαιολογεί την απόλυση της σε περίοδο κυήσεως, αναγνωρίζοντας την ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Έτσι, κατέστησε την εναγόμενη-εταιρεία υπερήμερη ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών της ενάγουσας-εργαζόμενης, καθώς και υπόχρεη στην καταβολή των μισθών υπερημερίας. Περαιτέρω, αξιολογώντας τις συνθήκες που έλαβε χώρα η προσβολή της προσωπικότητας της ενάγουσας, έκρινε ότι δικαιούται το ποσόν των 500,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αναφορικά με το αίτημα μας για κήρυξη της απόφασης ως προσωρινώς εκτελεστής, το Δικαστήριο δέχθηκε τις καίριες επισημάνσεις μας περί προκλήσεως σημαντικής ζημίας στην ενάγουσα, λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης, κηρύσσοντας έτσι την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Πρόσφατες Αποφάσεις