Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Υποθέσεις

Αποζημίωση απόλυσης σε δόσεις

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 139/2022

 

Αντικείμενο Υπόθεσης:

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – καταγγελία Σύμβασης – αποζημίωση απόλυσης σε δόσεις

Σύντομο Ιστορικό:

Εργαζόμενη που απασχολούνταν ως βοηθός λογιστή σε μεγάλη εταιρεία – πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να τη συνδράμουμε στη νομική διεκδίκηση της αποζημιώσεως απολύσεώς της, διότι η τέως – εργοδότρια εταιρεία της δεν της είχε καταβάλει παρανόμως, αντισυμβατικώς και κακοπίστως τις τρεις (3) τελευταίες δόσεις της οφειλόμενης αποζημίωσης της ποσού 7.780,83 €. Στο πλαίσιο αυτό ασκήσαμε σε βάρος της εργοδότριας εταιρείας αγωγή, με την οποία ζητούσαμε να καταδικαστεί η τελευταία να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό με τους νόμιμους τόκους.

Διατακτικό Απόφασης:

Το Δικαστήριο με την εν θέματι απόφασή έκανε δεκτή την αγωγή εν όλω και επιδίκασε στην ενάγουσα – εργαζόμενη το ανωτέρω ποσό με τους νόμιμους τόκους. Υιοθετώντας πλήρως την επιχειρηματολογία μας, απέρριψε τον ισχυρισμό της εργοδότριας – εταιρείας περί καταχρηστικής άσκησης της αγωγής, με το σκεπτικό ότι δεν θα μπορούσε να αξιωθεί από την ενάγουσα – εργαζόμενη να αναμείνει το ξεπάγωμα των λογαριασμών της, προκειμένου να ασκήσει την αγωγή της, με κίνδυνο από την αναμονή να παραγραφεί η αξίωση της. Περαιτέρω, απέρριψε και τον έτερο ισχυρισμό της εργοδότριας – εταιρείας πως η άτακτη καταβολή των πρώτων δόσεων της αποζημίωσης απολύσεώς της, καθώς και η μη καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων οφειλόταν σε γεγονός για το οποίο δεν έφερε η ίδια ευθύνη και το οποίο συνιστούσε λόγο ανωτέρας βίας, δηλαδή την πλήρη δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών, δεχόμενο ότι το ανωτέρω γεγονός δεν ήταν ικανό να δικαιολογήσει τόσο τις άτακτες πληρωμές των πρώτων δόσεων της αποζημιώσεως όσο και την μη καταβολή των λοιπών δόσεων, με τις επιπλέον καίριες επισημάνσεις αφενός ότι οι μισθοί των υπόλοιπων υπαλλήλων της καταβάλλονταν απρόσκοπτα και αδιαλείπτως κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης των τραπεζικών της λογαριασμών και αφετέρου ότι αυτή είχε σε κάθε περίπτωση οικονομική ευχέρεια για να εξοφλήσει ανά δίμηνο το ποσό εκάστης δόσης, το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό και δυσβάστακτο.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Πρόσφατες Αποφάσεις