Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Υποθέσεις

Σώρευση Αποζημίωσης Απόλυσης & Μισθών Υπερημερίας

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1401/2017

 

Αντικείμενο Υπόθεσης:

Σώρευση στην αγωγή αποζημίωσης απόλυσης και μισθών υπερημερίας.

Σύντομο Ιστορικό:

Ανώνυμη εταιρεία, η οποία βρισκόταν στο στάδιο της εκκαθάρισης απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να παρέχουμε νομική αρωγή, απέναντι σε εγερθείσα αγωγή, η οποία είχε κατατεθεί εις βάρος της από δύο εργαζόμενους της. Πλέον συγκεκριμένα, με την αγωγή τους οι ενάγοντες-εργαζόμενοι αξίωναν: α) να τους καταβάλει η ανώνυμη εταιρεία ως αποζημίωση απόλυσης στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 41.500,00 € και στον δεύτερο το ποσό των 22.050,00 € β) να τους καταβάλει για δεδουλευμένες αποδοχές και δώρο Χριστουγέννων το ποσό των 11.383,58€ στην πρώτη ενάγουσα και το ποσό των 13.660,30 € στον δεύτερο ενάγοντα γ) να καταβάλει η εναγομένη στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 47.835,93€ στην πρώτη ενάγουσα και το ποσό των 57.403,12€ στον δεύτερο ενάγοντα για μισθούς υπερημερίας δ) να τους καταβάλει αποζημίωση απόλυσης για την πρώτη ενάγουσα το ποσό των 41.500€ και για τον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 22.050€. Τέλος, όλα τα ανωτέρω ποσά τα αιτούνται οι εναγόμενοι εντόκως από την ημέρα που έκαστο κονδύλιο κατέστη απαιτητό και ληξιπρόθεσμο, άλλως από την επίδοση της αγωγής.

Διατακτικό Απόφασης:

Με την εν θέματι απόφασή του, το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, λόγω αοριστίας και καταδίκασε τους ενάγοντες στην δικαστική δαπάνη του εντολέως μας, την οποία όρισε στο ποσόν των 4.076,00€. Ειδικότερα και μετά από σχετική επιχειρηματολογία μας το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας περί αντιφατικού περιεχομένου του δικογράφου της αγωγής, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν σωρευτικά τόσο την πληρωμή της αποζημίωσης απόλυση τους, όσο και μισθούς υπερημερίας. Έτσι, κρίθηκε η αγωγή των εναγόντων-εργαζομένων αόριστη και ως εκ τούτου ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως.

Πρόσφατες Αποφάσεις