Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ρήτρα

Ρήτρα επιστροφής δαπανών εκπαίδευσης στη σύμβαση εργασίας

Είναι σύνηθες σήμερα ένας εργοδότης να μεριμνά με δική του οικονομική επιβάρυνση για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων του, νέων και παλαιότερων. Μια τέτοια κίνηση αποσκοπεί ασφαλώς στη μετέπειτα αξιοποίηση της αποκτημένης τεχνογνωσίας, προς όφελος της επιχείρησης.

Ρήτρα εχεμύθειας στη σύμβαση εργασίας

Στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, πέρα από την κύρια υποχρέωση για προσήκουσα παροχή της εργασίας, ο εργαζόμενος υπέχει και παρεπόμενων υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν καταρχήν από την αρχή της καλής πίστης (ΑΚ 288). Πρόκειται για παρεπόμενες υποχρεώσεις πίστης, οι οποίες προστατεύουν από τη βλάβη των δικαιολογημένων συμφερόντων του εργοδότη και εφόσον συνάγονται ερμηνευτικά, δεν απαιτούν

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου & ποινική ρήτρα στη σύμβαση εργασίας

Στο δίκαιο των συμβάσεων, η ποινική ρήτρα συνιστά έναν εξασφαλιστικό όρο, μια υπόσχεση του οφειλέτη ότι αν δεν εκπληρώσει (ή αν δεν εκπληρώσει προσηκόντως) τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη σύμβαση που συνήψε με το άλλο μέρος, θα οφείλει άλλη (χρηματική συνήθως) παροχή ως ποινή.

Πρόσφατα Άρθρα