Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: μη χορήγησης

Κυρώσεις σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας αναψυχής

Με το άρθρο 61 του ν.4808/2021, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 4 του α.ν. 539/1945, προβλέφθηκε ότι καταληκτική ημερομηνία εξάντλησης της ετήσιας άδειας που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος είναι η 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, ενώ με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς η άδεια έπρεπε να χορηγείται έως το τέλος εκάστου έτους.

Πρόσφατα Άρθρα