Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Αρθρογραφία

Ψηφιακοί Νομάδες: Νέος νόμος 5038/2023 με ισχύ από 1-1-2024

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

Αναμφίβολα, η τηλεργασία και η εξ αποστάσεως εργασία, αποτελούν έννοιες γνωστές εδώ και δεκαετίες, ωστόσο, μετά την πανδημία του covid – 19, έλαβαν εντελώς νέες διαστάσεις. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καθεστώς τηλεργασίας, μέτρο το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις απέκτησε μόνιμο χαρακτήρα, καθώς δεν είναι λίγοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις νέες εργασιακές συνθήκες και την ευελιξία που αυτές τους προσφέρουν.

Η ευρεία επέκταση της τηλεργασίας συνέβαλε και στην αύξηση των λεγόμενων digital nomads ή ψηφιακών νομάδων, δηλαδή των εργαζομένων, οι οποίοι μετακινούνται και εγκαθίστανται βραχυπρόθεσμα σε διαφορετικό τόπο εντός η εκτός της χώρας τους, προσφέροντας την εργασία τους μέσω υπολογιστή με τηλεργασία. Από τη μετακίνηση αυτή των εργαζομένων, ανακύπτει ζήτημα αναφορικά με το πλαίσιο μετανάστευσης και παραμονής σε έναν τόπο, με σκοπό την παροχή εργασίας.

Το εν λόγω ζήτημα καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος νόμος 5038/2023 – «Κώδικας Μετανάστευσης», η έναρξη της ισχύος του οποίου έχει ορισθεί για την 1η Ιανουαρίου του 2024. Στόχος, προφανώς, είναι η αναμόρφωση του Κώδικα Μετανάστευσης και η απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σε πολίτες τρίτων χωρών.

Ειδικότερα, στο άρθρο 68 του νόμου, με τίτλο «Ψηφιακοί Νομάδες (τίτλος διαμονής «Ζ.1»)», στην παρ. 1, προβλέπεται η χορήγηση από την αρμόδια προξενική αρχή θεώρησης εισόδου για χρονική περίοδο έως και 12 μηνών, σε πολίτες τρίτων χωρών, είτε αυτοαπασχολούμενους, είτε ελεύθερους επαγγελματίες είτε μισθωτούς που παρέχουν την εργασία τους σε εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακούς νομάδες).

Στο ίδιο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία χορηγείται η σχετική εθνική θεώρηση και ορίζονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι αιτούντες. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με συστημένη επιστολή να προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, εκτός των γενικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 176 παρ. 8, ορισμένα επιπλέον δικαιολογητικά. Πρωτίστως, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να διαμείνουν στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και θα δεσμεύονται ότι δεν θα παρέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα. Επίσης, απαραίτητο είναι να προσκομιστούν συμβάσεις εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη που βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας ή σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου σε δική του επιχείρηση, να προσκομιστούν στοιχεία ως προς την επωνυμία, την έδρα, τη δραστηριότητά της κλπ.. Πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει ο χρόνος της απασχόλησης να είναι πέραν του έτους, προκειμένου να καλύπτεται από την εθνική θεώρηση, η οποία έχει μονοετή διάρκεια. Ακόμη, ο αιτών καλείται να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, ύψους 3.500 ευρώ μηνιαίως (το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για συζύγους/συμβιούντες και 15% για κάθε τέκνο), για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του καθώς και να καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος εθνικής θεώρησης ύψους 75 ευρώ.

Το ίδιο άρθρο (άρθρο 68 παρ. 3) προβλέπει ότι οι πολίτες που λαμβάνουν θεώρηση εισόδου δύνανται να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους (τα οποία ορίζονται στο άρθρο ως ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος/-α, τα άγαμα κοινά τέκνα τους κάτω των δεκαοκτώ ετών, ή τα λοιπά άγαμα τέκνα κάτω των δεκαοκτώ ετών του συντηρούντος ή του ετέρου συζύγου/συμβίου εφόσον έχουν (είτε ο ένας είτε ο άλλος) την επιμέλειά τους) στα οποία και χορηγείται μετά από αίτησή τους ατομική θεώρηση, λήγουσα μαζί με εκείνη του συντηρούντος. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι για όσο διάστημα διαμένουν στην Ελλάδα, τα μέλη αυτά απαγορεύεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα εντός της χώρας.

Τέλος, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης, είναι δυνατή η χορήγηση, με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με επαρκείς πόρους διαβίωσης (της παρ. 8 του άρθρου 163 του σχεδίου νόμου), διετούς διάρκειας, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλλεται πριν από τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης. Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

Συντάκτης: Δάφνη Γιακουμάκη, Δικηγόρος (LL.M.)
Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Prev post
Αμοιβή και ασφάλιση με εργόσημο
10 Οκτωβρίου, 2023
Next post
Η ρύθμιση της δοκιμαστικής περιόδου μετά τον νέο εργασιακό νόμο
25 Οκτωβρίου, 2023

Πρόσφατα Άρθρα