Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: περισσότερες εταιρείες

Η απασχόληση εργαζομένου σε περισσότερες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Ένας όμιλος επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση και οργάνωση κεφαλαίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υφίστανται μεν περισσότερα αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αλλά να τελούν υπό τον έλεγχο μιας δεσπόζουσας εταιρίας και να συμμετέχουν σε ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο.

Πρόσφατα Άρθρα