Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: εχεμύθειας

Ρήτρα εχεμύθειας στη σύμβαση εργασίας

Στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, πέρα από την κύρια υποχρέωση για προσήκουσα παροχή της εργασίας, ο εργαζόμενος υπέχει και παρεπόμενων υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν καταρχήν από την αρχή της καλής πίστης (ΑΚ 288). Πρόκειται για παρεπόμενες υποχρεώσεις πίστης, οι οποίες προστατεύουν από τη βλάβη των δικαιολογημένων συμφερόντων του εργοδότη και εφόσον συνάγονται ερμηνευτικά, δεν απαιτούν

Πρόσφατα Άρθρα