Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Νομική εκπροσώπηση

Η νομική εκπροσώπηση εργαζομένων ή / και επιχειρήσεων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του εργαζόμενου/εργοδότη για τη διενέργεια εργατικής διαφοράς ή σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων για διάφορες παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας.

Την εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Εργατικού Δικαίου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (με εξώδικες οχλήσεις, διαπραγματεύσεις κλπ.), με σκοπό την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Πολλές φορές, ένας άμεσος συμβιβασμός αποδεικνύεται στην πράξη πολύ πιο αποτελεσματικός, σε σχέση με μια άγονη και χρονοβόρα δικαστική διαδικασία.

Η δικαστική προστασία

Η άσκηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέσων για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων (προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας, σύνταξη εξωδίκων δηλώσεων, σύνταξη αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων - αγωγών κλπ), με εκπροσώπηση των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της πολιτικής δικαιοσύνης.

Contract template scanning
& Contract redrafting

Η ενδελεχής εξέταση των συμβάσεων εργασίας (contract template scanning) του προσωπικού της επιχείρησης και της εν γένει εργασιακής πολιτικής (labor policy) που ακολουθεί ο εργοδότης, με σκοπό τον εντοπισμό πρακτικών που αντιβαίνουν στις κείμενες διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, το γραφείο μας προβαίνει στον επανασχεδιασμό των συμβάσεων εργασίας (contract redrafting) και στην υπόδειξη νομικών λύσεων/προτάσεων πλήρους συμμόρφωσης (full legal compliance) του επιχειρηματία στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (σύνταξη Κανονισμών Εργασίας, Κανονισμών για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία κλπ).

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Eίτε προφορικώς είτε εγγράφως, μέσω ενημερωτικών-γνωμοδοτικών σημειωμάτων για εργαζόμενους ή / και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και τη διάκρισή της με άλλου είδους συμβάσεις, τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, τις συμβάσεις πλήρους, εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης, τη μονομερή επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης, την έννοια του μισθού, για τα δώρα εορτών, τις αποδοχές και επιδόματα αδείας, τις αποδείξεις μισθοδοσίας, την εξόφληση μισθού, τις ρήτρες στις συμβάσεις εργασίας (τις ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού, συμψηφισμού, ανάκλησης μισθολογικών παροχών) τον χρόνο εργασίας (ωράριο, υπερεργασία, υπερωρία, απασχόληση κατά τη νύχτα, Κυριακές, Αργίες, 6η ημέρα εργασίας), την έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου, την προστασία εργαζομένου σε περίπτωση μη καταβολής μισθού, την επίσχεση εργασίας, την απόλυση, την οικειοθελή αποχώρηση, τις υποχρεώσεις εργοδότη κ.ο.κ.

Η ομάδα μας

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.